1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Ansvar Finans och Inkasso AB, org. nr 559004-3716, Krokslätts Fabriker 30, 413 37 Mölndal, e-mail: gdpr@ansvarfinans.se, (”Företaget”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Företaget tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Företaget, såsom besök på webbplats.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Företaget är personuppgiftsansvarig för Företagets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

När du:

 • besöker vår webbplats
 • köper våra tjänster
 • interagerar med oss genom andra webbplatser och appar
 • får eller svarar på elektroniska meddelanden från oss
 • kontaktar oss för service eller information
 • event som företaget anordnar eller på annat sätt har kontakt med företaget

Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjeparts-tjänster för adressuppdatering.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Företaget samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • person- och kontaktinformation
 • namn
 • personnummer
 • faktura- och leveransadress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • informationen du ger oss.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Företaget behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Företaget dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Företagets och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar;

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Företaget baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Företaget har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster och sina varor. Företaget behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan Företaget ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Företaget behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

För dig som kund

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Utföra våra kontraktila åtaganden gentemot dig.

NamnAdress

Telefonnummer

E-post

Ett år efter att avtalet avslutats
För att upprätthålla och administrera bolagets bokföring Rättslig förpliktelse

NamnAdress

Telefonnummer

E-post

Sju plus ett år
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar Följa tillämplig lagstiftning.

NamnAdress

Telefonnummer

E-post

Personnummer

Ett år efter att avtalet avslutats
För att förhindra missbruk av Ansvar Finans och Inkasso AB:S tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra  

NamnAdress

Telefonnummer

E-post

Utföra våra kontraktila åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Utföra våra kontraktila åtaganden gentemot dig.

NamnAdress

Telefonnummer

E-post

Ett år efter att avtalet avslutats
För kundanalys, administrera Ansvar Finans och Inkasso ABs interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål. Utföra våra kontraktila åtaganden gentemot dig.

NamnAdress

Telefonnummer

E-post

Ett år efter avtalet avslutas.

För dig som gäldenär

För att, i inkassoverksamhet, uppnå betalning eller annan fullgörelse eller verkställighet på ett effektivt sätt. Följa tillämplig lagstiftning.

Namn

Adress

Telefonnummer

E-post

Personnummer

Ett år efter att ärendet avslutas.
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Följa tillämplig lagstiftning.

Namn

Adress

Telefonnummer

E-post

Personnummer

Ett år efter att ärendet avslutas.
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar Följa tillämplig lagstiftning.

Namn

Adress

Telefonnummer

E-post

Personnummer

Ett år efter att ärendet avslutas.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Företaget kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Företagets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Se punkt 7.

9. Vem delar vi personuppgifter med?

 • med kreditupplysningsföretag och liknande inrättningar för att rapportera eller fråga om din finansiella situation och för att rapportera eller driva in dina förfallna fordringar i enlighet med våra villkor
 • med tillsynsmyndigheter, domstolar och statliga myndigheter för att följa rättsordningar, rättsliga krav eller myndighetskrav och myndighetsbegäranden
 • med våra tjänsteleverantörer, tillsynsmyndigheter och statliga myndigheter för att upptäcka och förebygga bedrägerier eller kriminell verksamhet, och för att skydda Ansvar Finans och Inkasso eller andras rättigheter
 • med våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning och hjälper oss att driva vår verksamhet (vi kräver att tjänsteleverantörerna skyddar personuppgifter och endast använder dina personuppgifter till de ändamål som vi angivit).

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Företaget om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Företagets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10. Ändring av integritetspolicy

Företaget har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Företaget kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Företaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

12. Dina rättigheter

Företaget ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Företaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 5. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
 6. Klagomål. Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Företaget kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till gdpr@ansvarfinans.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På ansvarfinans.se använder vi följande cookies:

 1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
 5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan själv styra över användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

14. Kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Ansvar Finans AB 559004-3716

Krokslätts Fabriker 30

413 37 Mölndal

Petter Jakobsson är dataskyddsombud och kan nås på gdpr@ansvarfinans.se